تور نمایشگاه ساختمان۲۰۱۲ galabau

تور نمایشگاه galabau 2012 نورنبرگ – تور داخلی : بازدید ازشهر مونیخ و  باشگاه بایر مونیخ