دریافت پکیج:
دریافت توضیحات:

 

 

 

 

 

تور نمایشگاه پزشکی مدیکا دوسلدورف آلمان –
نمایشگاه بین المللی صنایع پزشکی، تجهیزات پزشکی و دارویی Medica با قدمتی بیش از ۴۶ سال یکیی از مهمتییین روییداد پزشیکی نهیات اسی
این نمایشگاه هی ساله میزبات بیش از ۱۳۷,۰۰۰ شیک کننده و بازدید کننده در زمینه صنع پزشیکی و تجهییزات پزشیکی از ۱۱۱ کشیرر نهیات در ۱۱
۱۰۱ متی میبع اس ایین نمایشیگاه وی وه بیی ارادیه ندییدتیین نیاورر هیار درمیات بیمیارات، دارار نلسیات ت یادل ا ویات و سالن به مساح ۱۱۱
گفتگرهار تخصصی نیز می باشد این نمایشگاه در زمینه هایی نظیی الکتیومدیسن، تجهیزات و ناورر آزمایشگاهی، ارترپیدر ، یزییرتیاپی،دارویی و
نشی پزشکی عالی می کند حضرر در نمایشگاه مدیکا می تراند یصتی مناسب بیار تمیامی عیا ت ویصیه پزشیکی نهی بیریرردارر از دانیش و
تکنیک هار نرین پزشکی باشد