برنامه تور ۶  روزه آلمان+ایتالیا  با پرواز ترکیش

   روز اول ۱۱ Aug   

ساعت  ۳:۳۰ حرکت به سمت استامبول ورود ساعت ۰۶:۵۰ به وقت محلی
حرکت به سمت ایتالیا ورود ساعت
۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی
ورود به هتل ساعت
۱۲:۳۰
ساعت
۱۴:۳۰ حرکت به سمت مرکز دیدنی ایتالیا و مراکز خرید
ساعت
۲۱:۰۰ برگشت به هتل

     روز دوم ۱۲ Aug     

………………………………………………………………..

     روز سوم ۱۳ Aug    

ساعت ۰۷:۳۰ صبح حرکت به سمت کشور آلمان با پرواز
ساعت ۱۰:۰۰ورود به کشور آلمان

ورود به هتل ساعت ۱۱:۰۰

 ساعت ۱۴:۳۰ حرکت به سمت مراکز دیدنی آلمان و مراکز خرید
ساعت
۲۲:۰۰ برگشت به سمت هتل 

  روز چهارم ۱۴ Aug   

تور داخلی : بازدید از کشور هلند شهر آمستردام

   روز پنجم      ۱۵ Aug        

تور داخلی : بازدید از کشور بلژیک شهر بروکسل

    روز ششم۱۶ Aug

ساعت ۸:۳۰ حرکت به سمت مراکز خرید

ساعت ۱۲:۰۰ برگشت از مراکز خرید

ساعت  ۱۲:۴۰ حرکت به سمت فرودگاه جهت برگشت به ایران
ساعت
۱۶:۳۰ پرواز از آلمان به استامبول
ساعت
۲۱:۳۰ پرواز از استامبول به تهران
ساعت
۰۱:۵۵ روز بعد  ورود به ایران