برنامه تور ۵ روزه آلمان -برلین

روز اول

ساعت ۰۸:۱۰ حرکت به سمت فرانکفورت ورود ساعت ۱۱:۴۰ به وقت محلی
ساعت ۱۲:۳۰ حرکت به سمت نورنبرگ
ورود ساعت ۱۷:۴۰ صبح به وقت محلی ورود به هتل

…………………………………………………………………..

۱۱ SEP روز دوم

تور داخلی : بازدید از شهر صنعتی مونیخ و کشور اتریش شهر سالبورگ

…………………………………………………………………

روز سوم

ساعت ۰۸:۲۰ صبح حرکت به سمت نمایشگاه
ساعت ۱۷:۳۰ برگشت از نمایشگاه به سمت هتل

………………………………………………………………..

 روز چهارم

گروه A
ساعت ۰۸:۲۰ صبح حرکت به سمت نمایشگاه
ساعت ۱۷:۳۰ برگشت از نمایشگاه به سمت هتل

گروه :B
تور داخلی : بازدید از کشور پراگ

……………………………………………………………….

 روز پنجم

ساعت ۰۷:۳۰ حرکت به سمت ایستگاه قطار جهت برگشت به ایران
ساعت ۰۸:۳۰ حرکت با قطار به سمت فرانکفورت
ساعت ۱۱:۳۰ پرواز از فرانکفورت به تهران
ساعت ۱۸:۵۵ ورود به ایران

 

با آرزوی سفری خوش