برنامه تور ۷ روزه آلمان ، لوگزامبورگ ، فرانسه با پرواز ترکیش

۱۱ SEP روز اول

ساعت ۰۴:۴۰ حرکت به سمت استامبول ورود ساعت ۰۷:۴۰ به وقت محلی
ساعت ۰۸:۳۰ حرکت به سمت نورنبرگ ورود ساعت ۱۰:۴۰ صبح به وقت محلی
ورود به هتل ساعت ۱۲:۳۰ صبح
ساعت ۱۴:۳۰ حرکت به سمت مرکز دیدنی نورنبرگ و مراکز خرید
ساعت ۲۱:۰۰ برگشت به هتل

…………………………………………………………………

۱۲ SEP روز دوم

ساعت ۰۸:۲۰ صبح حرکت به سمت نمایشگاه
ساعت ۱۷:۳۰ برگشت از نمایشگاه به سمت هتل

………………………………………………………………..

۱۳ SEP روز سوم

گروه A
ساعت ۰۸:۲۰ صبح حرکت به سمت نمایشگاه
ساعت ۱۷:۳۰ برگشت از نمایشگاه به سمت هتل

گروه B
تور داخلی : بازدید از کشور پراگ

……………………………………………………………….

۱۴ SEP روز چهارم

ساعت ۰۷:۳۰ صبح حرکت به سمت کشور لوکزامبورگ
ساعت ۱۱:۵۵ورود به کشور لوکزامبورگ
ساعت ۱۴:۳۰ حرکت به سمت مراکز دیدنی لوکزامبورگ و مراکز خرید
ساعت ۲۲:۰۰ برگشت به سمت هتل

……………………………………………………………..

۱۵ SEP روز پنجم

ساعت ۷:۳۰ صبح حرکت به سمت کشور فرانسه
ساعت ۱۱:۵۵ ورود به کشور فرانسه
ساعت ۱۲:۳۰ ورود به هتل
ساعت ۱۳:۳۰ حرکت به سمت مراکز دیدنی و مراکز خرید
ساعت ۲۱:۳۰ برگشت به هتل

…………………………………………………………….

۱۶ SEP روز ششم

تور داخلی :

…………………………………………………………….

۱۷ SEP روز هفتم

ساعت ۱۲:۳۰ حرکت به سمت فرودگاه فرانسه جهت برگشت به ایران
ساعت ۱۶:۳۰ پرواز از فرانسه به استامبول
ساعت ۲۱:۳۰ پرواز از استامبول به تهران
ساعت ۰۱:۵۵ ورود به ایران